Thứ 2, ngày 11 tháng 12 năm 2017
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1141561
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Năm 2013 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy KTXH của huyện Đăk Hà
2/22/2013 3:49:02 PM     
Khép lại năm 2012 với tổng giá trị gia tăng ước đạt 1.382.196 triệu đồng, tăng 15,2% so với năm 2011; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ và giảm dần ngành nông - lâm - thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 triệu đồng so với năm 2011; Giảm được 704 hộ nghèo… Bước sang năm 2013, huyện Đăk Hà đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung để thúc đẩy KT-XH không ngừng phát triển.
Năm 2013 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy KTXH của huyện Đăk Hà
Cà phê ở Đăk Hà

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Đăk Hà đặt ra là phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 2010) là 2.419 tỷ đồng (giá hiện hành là 2.913 tỷ đồng); tổng giá trị gia tăng (giá cố định năm 2010) là 1.596 tỷ đồng (giá hiện hành là 1.801 tỷ đồng); tốc độ tăng trưởng kinh tế (giá cố định năm 2010)đạt 15,50%; cơ cấu ngành kinh tế năm 2013 (giá cố định) cụ thể là: nông - lâm - thủy sản chiếm 46,19%; công nghiệp - xây dựng chiếm 22,82 %; thương mại - dịch vụ chiếm 30,99%; thu nhập bình quân đầu người (giá cố định năm 2010) đạt 23,96 triệu đồng/năm (giá hiện hành đạt 27,03 triệu đồng/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,18% xuống còn 11,37%...

Một số chỉ tiêu cơ bản trong lĩnh vực kinh tế mà Đăk Hà đặt ra là: Tổng diện tích gieo trồng đạt 22.476 ha, trong đó diện tích cây trồng hàng năm 7.659 ha, diện tích cây công nghiệp lâu năm 14.816 ha (diện tích cây cà phê 7.365 ha, trong đó trồng mới 45 ha, kinh doanh 6.989 ha),  diện tích cây cao su 7.017 ha (trồng mới 250 ha, kinh doanh 2.945 ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 17.792 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 266,97 kg/người/năm. Về chăn nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 108,7 ha; tổng đàn gia súc đạt 30.146 con, trong đó gần 2.000 con trâu, 5.370 con bò, 22.058 con heo, gần 201.500 con gia cầm…

Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 là 641.808 triệu đồng, trong đó trả nợ và chuyển tiếp đầu tư từ năm 2012 sang là 238.881 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách TW, tỉnh và các nguồn khác: 222.050 triệu đồng, nguồn ngân sách huyện và các nguồn hỗ trợ khác 16.831 triệu đồng) và khởi công mới 42 công trình với tổng mức vốn đầu tư 402.927 triệu đồng từ nguồn ngân sách TW, tỉnh và các nguồn khác. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (ngân sách huyện được hưởng) là 214.215 triệu đồng, cụ thể thu NSNN tại địa bàn là 60.078 triệu đồng, thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là 151.937 triệu đồng, thu quản lý qua ngân sách Nhà nước là 2.200 triệu đồng. 

Để đạt các mục tiêu đề ra, Đăk Hà sẽ tập trung vào 09 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là việc thực hiện chương trình “Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong trồng trọt, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng phù hợp, tập trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm; chuyển đổi diện tích cây hàng năm kém hiệu quả, nhất là diện tích mỳ sang trồng cây công nghiệp lâu năm. Trong chăn nuôi, khuyến khích phát triển các hình thức trang trại, gia đình chăn nuôi tập trung, đi đôi với các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; sử dụng diện tích mặt nước để nuôi trồng, khai thác thuỷ sản, phát triển thành vùng sản xuất, ươm nuôi giống trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông, lâm nghiệp nhất là ứng dụng công nghệ sinh học (chế phẩm sinh học) trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy, mở rộng cơ giới hóa trong gieo trồng, thu hoạch chế biến sản phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ sau thu hoạch.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Đăk Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đối với các công trình trọng điểm đang thi công dở dang như: công trình đường tránh lũ từ thôn 10 xã ĐăkPxi đi thôn 2 xã Diên Bình huyện Đăk Tô, dự án giãn dân nội vùng xã ĐăkHring, Đập thủy lợi Đăk Xít xã Đăk La..., đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư cứng hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm nhân dân và Nhà nước cùng làm. Trong năm 2013, Đăk Hà cũng đặc biệt ưu tiên các nguồn lực tập trung cho vấn đề xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc triển khai thực hiện công bố qui hoạch xã, thôn xây dựng nông thôn mới của các xã. Sau Hà Mòn, Đăk Hà tập trung bố trí, lồng ghép nguồn lực để đầu tư xã Đăk Mar cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2013.

Trong lĩnh văn hóa xã hội, mục tiêu của Đăk Hà Đăk Hà tiếp tục đầu tư trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ  trợ cho người nghèo, phấn đấu năm 2013 giảm 700 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2013 còn 11,37% so với số hộ toàn huyện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, y tế dự phòng, chính sách DS-KHHGĐ…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đăk Hà cũng tập trung vào 09 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản. Về giáo dục, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là vùng ĐBDTTS; triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục THPT gắn phổ cập nghề, nâng chất lượng nguồn lao động của huyện. Về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế… Về văn hóa, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, mức hưởng thụ văn hoá cho nhân dân; đưa phong trào “TDĐKXDĐSVH” nhất là trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đi vào chiều sâu và chất lượng; vận động nhân dân sửa chữa nhà rông hư hỏng, xuống cấp nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của ĐBDTTS và khôi phục, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững; từng bước rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa các vùng dân cư; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện tốt Đề án xuất khẩu lao động; phát triển các ngành nghề phụ, tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Bên cạnh đó, Đăk Hà tập trung thực hiện đồng bộ, lồng ghép có  hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với đẩy mạnh công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, hạn chế phát sinh hộ nghèo, nhất là vùng ĐBDTTS; tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quản lý và khai thác có hiệu quả “ngân hàng cộng đồng” nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức cho các ngân hàng cộng đồng nhằm giải quyết kịp thời cho các hộ dân có nhu cầu vay đặc biệt là hộ nghèo ĐBDTTS…

theo (kontum.gov.vn)  
Số lượt xem:291
Bài viết liên quan:
Icon  Năm 2013 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy KTXH của huyện Đăk Hà
Icon  Đăk Hà: Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển
Icon  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2011 HUYỆN ĐĂK HÀ
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC