Thứ 2, ngày 11 tháng 12 năm 2017
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1141578
VĂN PHÒNG HĐND - UBND
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN
2/4/2010 2:10:40 PM     

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Vị trí:

Văn phòng HĐND - UBND huyện (gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân (HĐND), Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 2. Chức năng:

Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin cho HĐND, UBND về: Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện, UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND; quản lý Trang thông tin điện tử huyện; tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; các quy định tại Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm, quý, tháng và sắp xếp lịch làm việc tuần cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND và Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện chương trình đó;

2. Giúp Thường trực HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án, phương án, Nghị quyết, Quyết định... (Bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định;

3. Đảm bảo việc thu thập, cung cấp, xử lý thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác Thường trực HĐND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý các hoạt động của Ban tiếp dân, phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực HĐND và UBND huyện trong việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

5. Chuẩn bị nội dung và phục vụ các kỳ họp, phiên họp của HĐND và UBND huyện; các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan, đơn vị tổ chức và công dân;

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước cấp trên, của UBND, Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các cấp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

7. Quản lý Trang thông tin điện tử huyện, cập nhật thông tin, đăng tải kịp thời các tin, bài về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức. Quản lý về mặt hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

8. Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND và UBND huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định của pháp luật;

9. Quản lý con dấu của thường trực HĐND và UBND huyện, tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ, hành chính của Thường trực HĐND và UBND huyện; thực hiện thống nhất chỉ đạo công tác tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước đối với các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện;

10. Quản lý, tổ chức đội ngũ cán bộ công chức, kinh phí, tài sản, vật tư, hàng hóa được giao theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện;

11. Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực HĐND và UBND huyện giao.

Văn phòng HĐND-UBND  
Số lượt xem:563
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC