Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2017
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
1151411
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG HCM
“Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”
11/27/2017 8:52:17 AM     
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc rèn luyện cán bộ, đảng viên phải là công việc thường xuyên, hàng đầu của Đảng. Người cho rằng đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng. “người cán bộ, đảng viên phải là người tài, đức, hồng thắm, chuyên sâu”. Đức của người cán bộ, đảng viên là đạo đức cách mạng. Người coi đạo đức cách mạng là “nền tảng”, là “cái gốc” của người cán bộ.
“Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh”
Ảnh: Huyện Đăk Hà sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

* Sự cần thiết giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên:

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, nhân loại và thời đại. Chỉ thị 05 của Ban chấp hành Trung ương, ngày 15 tháng 5 năm 2016 chỉ rõ: “…Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”. Đảng ta luôn xác định rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng không thể thiếu ở mỗi người cán bộ, đảng viên của Đảng.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: “…nhìn lại 30 năm đổi mới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế “…Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi…”; Trong báo cáo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu ra một số tồn tại “… trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn khá phổ biến ở các cấp; còn có biểu hiện chủ quan, làm lướt; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa có những giải pháp mạnh mẽ, toàn diện, quyết liệt nên hiệu quả chưa cao; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn đang tồn tại, chưa bị đẩy lùi…”. Trước thực trạng trên, việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên là việc cần thiết và cấp bách. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trực tiếp góp phần hình thành phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua huyện đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ đảng viên; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, gắn với thực tiễn. Huyện đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện “Trung thành-Kỷ cương-Trách nhiệm-Đoàn kết-Dân chủ-Năng động-Gương mẫu”, trên cở sở đó năm 2012 tất cả các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, mỗi cán bộ công chức, đảng viên đều đăng ký rèn luyện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với báo cáo kết quả việc học tập, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, đã đưa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh vào sinh hoạt trong chi bộ, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên sóng Đài TT-TH huyện; triển khai sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh’’....Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên về đạo đức, lối sống được thực hiện thường xuyên và biểu dương khen thưởng kịp thời, qua đó đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự tự giác nghiên cứu nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Việc triển khai học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số TCCSĐ  chưa phong phú, chất lượng chưa cao, nhất là ở chi bộ khu dân cư. Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chưa có sự vận dụng vào quá trình công tác, chức trách nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt đảng công tác tự phê bình và phê bình chưa được phát huy, năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế...Bên cạnh, vẫn có cán bộ, đảng viên vi phạm trong thực thi công vụ.

Từ những tồn tại, hạn chế do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, không những làm ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hơn hết làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đảng viên. Số liệu thống kê tại báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, trong nhiệm kỳ Ban thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật cách chức 02 đ/c do vi phạm về “phẩm chất đạo đức, lối sống”. Theo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI của huyện năm 2015, thì qua kiểm tra đã phát hiện sai phạm trong quản lý tài chính và truy thu nộp ngân sách nhà nước 127 triệu đồng; sai phạm trong sử dụng kinh phí, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 270 triệu đồng... Sở dĩ có tình trạng trên là do: Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ về đạo đức lối sống chưa thường xuyên; Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác rèn luyện, tu dưỡng...

* Giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên huyện Đăk Hà:

Trước hết cần phải xác định nội dung cốt lõi trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên huyện Đăk Hà đó là:

Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên tự phê bình và phê bình, tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật; gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công vụ và các quy định của Đảng, Nhà nước về văn hóa công sở.

 Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn đảng bộ huyện đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi sinh hoạt của hệ thống chính trị, trong đó chú trọng việc “làm theo”. Coi đó là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Bên cạnh xác định những nội dung cốt lõi cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và chuẩn mực đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các lớp học lý luận chính trị, quản lý Nhà nước.

Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục cho  cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Trung với nước, hiếu với dân; tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân.

Giáo dục đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Giáo dục cán bộ công chức, đảng viên tích cực học tập, lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân..., cục bộ, địa phương; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...Nâng cao tính kỷ luật, thực hiện gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Phải loại bỏ những biểu hiện dân chủ hình thức, "kéo bè, kéo cánh", để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán.

Giáo dục cho cán bộ, đảng viên, dù ở bất cứ cương vị nào cũng phải gần dân, học dân, hiểu được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của nhân dân.

Các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn chấn chỉnh thực hiện nếp sống văn hóa đối với cán bộ, đảng viên, cụ thể: Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; nghiêm túc thực hiện kết luận 1663 của tỉnh ủy…

Rèn luyện cho cán bộ, đảng viên tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ; không ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc tắc trách, qua loa, chiếu lệ, nửa vời “đầu voi, đuôi chuột”.

Hai là:  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gắn việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cụ thể hóa những nội dung thực hiện bằng chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện, đồng thời đưa kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ công chức cuối năm. Phát huy vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chính trị các cấp, nhất là người đứng đầu trong giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên thông qua công tác hàng ngày và mỗi kỳ sinh hoạt đảng. Trong sinh hoạt Đảng, mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ, đảng bộ.

Các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các hình thức giáo dục đạo đức phù hợp, thường xuyên. Mặt khác rà soát sửa đổi, bổ sung, đề ra những chương trình giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt phong phú, thường xuyên đổi mới nội dung để thu hút cán bộ, đảng viên tham gia. Đồng thời phát huy vai trò của dư luận xã hội; xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, công chức huyện; đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Ba là: Phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên.

 Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Phải xây dựng cho mình chương trình hành động cụ thể tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, thực hiện nếp sống văn minh công sở; nếp sống văn hóa trong công tác và sinh hoạt; có lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, có nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, nội dung, phương pháp của tự phê bình và phê bình. Không lợi dụng thực hiện tự phê bình và phê bình để có động cơ vu cáo, đả kích, hạ bệ người khác, gây mất đoàn kết nội bộ. Phải tự đánh giá, nhìn nhận được khuyết điểm, xây dựng động cơ phấn đấu cho bản thân.

Bốn là: Thực hiện có hiệu quả đấu tranh phòng, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm.

Tăng cường vai trò, hiệu lực của kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước; tập trung chỉ đạo đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Quan tâm giải quyết thỏa đáng chế độ chính sách, động viên về tinh thần cho cán bộ, đảng viên, qua đó giáo dục, giữ gìn đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và Nhà nước. Tăng cường việc kiểm kê, kiểm soát, kiểm tra việc chi tiêu ngân sách nhà nước, tài sản công, tài chính đảng, đoàn thể, các loại quỹ do nhân dân đóng góp.

Cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp, người đứng đầu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức cách mạng phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng thời làm gương cho những cán bộ, đảng viên khác không dám vi phạm.

Năm là:  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về thực hiện đạo đức, lối sống. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái. Khen thưởng, biểu dương kịp thời những việc làm tốt, làm hay, những điển hình tiên tiến giám đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân.

Cần có kế hoạch xây dựng cơ chế, nội dung kiểm tra giám sát của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức  của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu từ huyện đến cơ sở. Kiên quyết chống suy soái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ huyện Đăk Hà trong sạch, vững mạnh.

Thế Quỳnh (Đài TT-TH huyện Đăk Hà)  
Số lượt xem:279
Bài viết liên quan:
Icon  Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đăk Phía, xã Ngọc Réo
Icon  Hội thi khoa học kỹ thuật cho học sinh bậc THCS
Icon  Ngành giáo dục Đăk Hà thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Icon  Tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Icon  Đăk Hà – Nghiệm thu và bàn giao Nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo
Icon  Đăk Hà - Cụm thi đua số 1 khối MTTQ Việt Nam tỉnh Ký kết giao ước thi đua năm 2018
Icon  Hiến máu tình nguyện năm 2017
Icon  Ngày hội đại đoàn kết thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring
Icon  Hội thi “giáo viên tài năng – duyên giáng”
Icon  Đam mê làm giàu với nấm
Trang chủ        |      Ðăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử huyện Ðăk Hà - tỉnh Kon Tum
    Cơ quan quả lý và nhập tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. 
    Ðịa chỉ: 42 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: (0603)822.114; Fax: (0603)822240; Email: ubnddakha-kontum@chinhphu.vn
    Bản quyền thuộc về UBND huyện Đăk Hà. Ghi rõ nguồn tin "Website Ðăk Hà" hoặc "huyendakha.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Trang TTÐT huyện Ðăk Hà
Phát triển: TNC